Các công trình công bố năm 2020

26/12/ 2023 181 lượt xem

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2020 gồm có 87 bài báo như sau:

Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-E: có 25 bài;

Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN: có 08 bài;

Số bài báo trên 12 tạp chí quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản: có 10 bài;

Số bài báo trên các tạp chí/proceedings quốc gia do nhà xuất bản trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (không kể bài trên 12 tạp chí do Viện KHCNVN xuất bản): có 44 bài.

Chi tiết các bài báo trong file đính kèm.

Tải về file đính kèm bài viết

    Phòng hỗ trợ nhân sự