Chức năng nhiệm vụ

chức năng và nhiệm vụ

Căn cứ Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-VHL ngày 02/10/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường

Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ năng lượng, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường có nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu khoa học và công nghệ về năng lượng, môi trường và các lĩnh vực có liên quan.
2. Điều tra cơ bản các nguồn tài nguyên quốc gia và vùng lãnh thổ về năng lượng, môi trường; đề xuất giải pháp xử lý và phát triển môi trường bền vững.
3. Nghiên cứu phát triển công nghệ trong: Khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, tái tạo; khai thác, biến đổi, truyền tải, phân phối và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu – năng lượng; chế tạo các thiết bị và vật liệu mới trong năng lượng; tính toán cân bằng năng lượng; phát triển lưới điện thông minh, lưới điện tối ưu; vật liệu lưu trữ và chuyển hóa năng lượng (pin, pin nhiên liệu hiệu suất cao…); phát triển hệ thống năng lượng bền vững và an ninh năng lượng; giảm thiểu tác hại của hoạt động năng lượng tới môi trường và biến đổi khí hậu.
4. Nghiên cứu chế tạo, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa các quy trình công nghệ, thiết bị, vật liệu, chế phẩm sinh học, nhiên liệu sinh học, ứng dụng giải quyết vấn đề về năng lượng và môi trường trong sản xuất hàng hóa theo quy trình sạch và an toàn.
5. Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và
công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.
6. Triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ về năng lượng, môi trường và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật:
a) Năng lượng:
– Tư vấn, khảo sát, lập quy hoạch; lập và thẩm định báo cáo đầu tư, thiết kế các công trình năng lượng, điện lực và cơ sở hạ tầng có liên quan;
– Tư vấn thẩm định, thẩm tra trình độ công nghệ, quy hoạch và đầu tư công trình năng lượng, điện lực, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án về năng lượng;
– Tư vấn kiểm định chất lượng hàng hóa, sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng, điện lực;
– Tư vấn kiểm toán năng lượng.
b) Môi trường:
– Tư vấn, thiết kế kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; tư vấn công nghệ và thi công các công trình môi trường rắn, lỏng, khí;
Quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường;
– Quan trắc môi trường và đánh giá: Chất lượng môi trường; chất gây ô nhiễm khó phân hủy; hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và các chất độc hại khác trong môi trường;
– Cải tạo, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường;
Cung cấp quy trình công nghệ (sản xuất sản phẩm, dịch vụ…) thân thiện với môi trường;
– Tư vấn thẩm định thiết bị và công nghệ môi trường;
– Tư vấn kiểm toán môi trường;
– Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường, xây dựng và thực hiện các chiến lược, chương trình bảo vệ môi trường vùng và quốc gia.
7. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ năng lượng và môi trường, các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.
8. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ năng lượng, môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.
9. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
10. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.