Khoa Công nghệ môi trường tổ chức Hội đồng đánh giá các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành

10/03/ 2024 201 lượt xem

Ngày 07 và 08 tháng 3 năm 2024, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan và ba chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành.

Tham gia Hội đồng đánh giá có:

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Dương Thị Thuỷ – Uỷ viên; TS. Đặng Thị Thơm – Ủy viên, Thư ký.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành đã trình bày:

Tiểu luận tổng quan: Nghiên cứu đánh giá sự tích tụ vi nhựa, thành phần hoá chất liên quan trong môi trường ven biển và phương pháp phân tích;

Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp lấy mẫu và phân tích vi nhựa hiện nay;

Chuyên đề 2: Nghiên cứu đánh giá sự tích tụ và đặc điểm của vi nhựa trong cơ thể vẹm xanh và môi trường khu vực ven biển Quảng Ninh;

Chuyên đề 3: Nghiên cứu đánh giá thành phần hoá chất liên quan vi nhựa tích tụ trong vẹm xanh và trầm tích khu vực ven biển Quảng Ninh.

Tiểu luận tổng quan và ba chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành nhận được nhiều góp ý, trao đổi từ các thầy cô trong Hội đồng đánh giá và hai giảng viên hướng dẫn.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành cảm ơn những ý kiến của các thành viên trong Hội đồng và sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, để hoàn thiện luận án tiến sĩ.

Một số hình ảnh của Hội đồng:

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự