Các công trình công bố năm 2021

26/12/ 2023 198 lượt xem

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2021 gồm có 90 bài báo như sau:

Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-E: có 43 bài;

Số bài báo trong Tạp chí thuộc danh mục VAST1: có 1 bài;

Số bài báo trong Tạp chí thuộc danh mục VAST1: có 14 bài;

Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN: có 02 bài;

Số bài báo trên các tạp chí quốc gia khác: có 30 bài.

Chi tiết các bài báo trong file đính kèm.

⇒Tải file đính kèm bài viết

    Phòng hỗ trợ nhân sự