Báo cáo tóm tắt dự án “Tăng cường thiết bị nghiên cứu vi nhựa trong môi trường”

22/12/ 2023 104 lượt xem

I. Thông tin tóm tắt về dự án
1. Tên dự án: “Tăng cường thiết bị nghiên cứu vi nhựa trong môi trường”, mã số: TLTB05.02/21-23
2. Cơ quan chủ dự án: Viện Công nghệ môi trường.
3. Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh
4. Tổng kinh phí: 38.000 triệu đồng.
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
6. Thời gian thực hiện: 2021 – 2023
7. Mục tiêu của dự án.
7.1. Mục tiêu chung
Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu và phát triển năng lực cho Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu vi nhựa (microplastic).
7.2. Mục tiêu cụ thể
⦁ Tăng cường thiết bị để thực hiện những nghiên cứu cơ bản về vi nhựa trong môi trường nước, trầm tích, sinh vật và các hóa chất độc hại có nguồn gốc vi nhựa.
⦁ Đưa các trang thiết bị được đầu tư vào vận hành và xây dựng được các quy trình phân tích vi nhựa và các chất độc hại ô nhiễm có nguồn gốc vi nhựa.

II. Danh sách các thiết bị chính đã được trang bị trong dự án

Quyết định số 498/QĐ-VCNMT ngày 03/10/2023 v/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị kèm theo của dự án.

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự