Hệ số ảnh hưởng của các Tạp chí khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát triển

26/12/ 2023 188 lượt xem

Theo thông tin mới nhất của Clarivates Analytics vừa công bố vào cuối tháng 6 năm 2023, hệ số ảnh hưởng của Tạp chí (JIF) năm 2022 cho tất cả các tạp chí nằm trong cơ sở dữ liệu của Web of Sciences (WoS). Theo đó, từ năm 2023, 9.136 tạp chí (ESCI và AHCI) thuộc danh mục Emerging Journal Citation Indexes lần đầu tiên được đánh giá vào có hệ số ảnh hưởng. Năm 2023, 05/12 Tạp chí ESCI của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Hệ số ảnh hưởng như sau:

 1. Advances in Natural Science: Nanoscience and Nanotechnology – IF 2,1;
  https://iopscience.iop.org/journal/2043-6262
 2. Vietnam Journal of Mathematics – IF 0,8;
  Vietnam Journal of Mathematics | Home (springer.com)
 3. Acta Mathematica Vietnamica – IF 0,5;
  https://www.springer.com/journal/40306/updates/25546564
 4. Vietnam Journal of Earth Sciences – IF 1,5;
  https://vjs.ac.vn/index.php/jse/
 5. Vietnam Journal of Chemistry – IF 0,9;
  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25728288

Ngoài hệ thống trích dẫn của Web of Sciences, các tạp chí nêu trên và Vietnam Journal of Science and Technology giữ vững ổn định trong hệ thống trích dẫn Scopus.

Bên cạnh đó, Acadmedia Journal of Biology được chỉ mục trong hệ thống Additional Web of Science Indexes – ZooRec, với tên gọi “Tap chí Sinh hoc”.

Đây là tín hiệu rất đáng vui mừng của các Tạp chí Khoa học của Viện Hàn lâm để tiếp tục cố gắng, giữ vững sự phát triển và có hệ số ảnh hưởng cao hơn trong thời gian tới. 05 Tạp chí khoa học còn lại của Viện Hàn lâm đang bám sát tiến độ và dự kiến sẽ tham gia vào hệ thống trích dẫn toàn cầu như Scopus hoặc Web of Science trong vài năm tới.

Nguồn tin: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Phòng hỗ trợ nhân sự