Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

26/12/ 2023 94 lượt xem

Viện Công nghệ môi trường tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Theo Quyết định số 1170/QĐ-QUACERT ngày 12/3/2021 của Giám đốc Trung tâm chứng nhận phù hợp – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viện Công nghệ môi trường là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về tính pháp lý, năng lực và điều kiện của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự